-
กิจกรรมพิเศษศูนย์อินเดียศึกษา Intensive Course (ฟรี)
  ศูนย์อินเดียศึกษาจะจัดอบรม Intersive Course ในหัวข้อ "อินเดียศึกษา" บรรยายเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะแก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เวลา 09.00-16.00 น.ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับจำนวนจำกัด
 
-
นักศึกษาผู้สนใจขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อินเดียศึกษา โทร. 0-2613-3140-1
หรือ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โทร. 0-2258-0300-6
รัฐบาลอินเดียให้ทุนนักศึกษาภาษาฮินดี 2 ทุน ต่อนักศึกษาผู้สนใจเป็นเวลา 1 ปี นักศึกษาต้องมีพื้นฐาน ความรู้ภาษาฮินดี อยู่บ้าง ติดต่อ ขอแบบฟอร์มได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ ระหว่างเดือน มิถุนายน ของทุกปี