วัตถุประสงค์
 Eng  
          ศูนย์อินเดียศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เกิดขึ้นจาก ความคิดริเริ่มของ ฯพณฯ นายเอ. เอ็น. ราม   เอกอัครราชทูต อินเดียประจำประเทศไทย ในขณะนั้นร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นรนิติ  เศรษฐบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย ฯพณฯ  พี.วี. นรสิงห์  ราว  นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียได้ให้เกียรติมาทำการเปิดที่ทำการ
ศูนย์อินเดียศึกษา อย่างเป็น ทางการ  เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๓๖  นักธุรกิจเชื้อสายอินเดีย ที่อยู่ในประเทศไทยเห็น ความสำคัญ ในการก่อตั้งศูนย์อินเดียศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จึงร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อจัดตั้งกองทุนศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และพัฒนางานด้านอินเดียศึกษา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์  และความเข้าใจอันดีระหว่างชน ของทั้งสองประเทศ
          1. เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย และจัดอบรม ในเรื่องต่างๆ ของอินเดีย เช่น วัฒนธรรมอินเดีย ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง ปรัชญาและวรรณคดี
          2.จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และงานวิจัย พร้อมทั้ง เสนอผลงาน ต่อประชาชนด้วยการแสดงปาฐกถาอภิปรายสัมมนา และประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่าง นักวิชาการไทยและอินเดีย
          3.ผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบวารสารวิชาการ เอกสาร ผลงาน วิจัย จุลสาร เพื่อส่งเสริม ความรู้ ด้านอินเดียศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างอินเดีย และไทย
 
องค์การ
ศูนย์อินเดียศึกษาที่ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานอยู่บนชั้น 3
ของอาคารหอสมุดเก่า หรืออาคารเอนกประสงค์  3 ชั้น 3  ในปัจจุบันศูนย์อินเดียศึกษา
มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารงานด้วยความร่วมมือ ของเลขานุการและมีนโยบายกำหนด
โดย
คณะกรรมการบริหารศูนย์