กิจกรรมศูนย์อินเดียศึกษา
 
   
  กิจกรรม ประจำปี 2555
   
7  มกราคม 2555 

นายอนุสรณ์  ภิญโญพจนีย์ ผู้จัดทำสารคดีเสริมความรู้ ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อขอข้อมูลและปรึกษาเรื่อง  การจัดทำสารคดีเรื่อง “ช้างไทยและช้างอินเดีย”  โดยได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดียและไทย อาจารย์อรุณ  เฉตตีย์  เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้อธิบายความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับช้างในอินเดีย นับแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน เป้ฯที่พอใจของคณะจัดทำสารคดีเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ความสำคัญของช้างในยุคประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ยุคพุทธกาล ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคจักรวรรดิโมกุลของชาวมุสลิม ยุคอังกฤษปกครองอินเดีย และยุคปัจจุบัน

   
19 มกราคม 2555 

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้เชิญอาจารย์อรุณ  เฉตตีย์เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา บรรยายเสริมความรู้ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชน ในหัวข้อ “สังคมศาสนายุคโลกาภิวัฒน์”  อาจารย์อรุณ ได้บรรยายถึงหลักธรรมของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ฯลฯ ที่มีบทบาทให้การเสริมสร้างสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างปัญญาความรู้สู่ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต การบรรยายได้สร้างความประทับใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก

   
3 กุมภาพันธ์ 2555 

ศูนย์อินเดียศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการโดยเสนองานวิจัย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ ที่ผ่านมาและจะจัดทำต่อไป ศูนย์อินเดียศึกษาได้ยกเลิกการจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศในหัวข้อ “อโยธยาในอินเดีย และ อยุธยาในประเทศไทย” เนื่องจากเกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คณะกรรมการได้มีมติให้มีการจัดการประชุมสัมมนาในเรื่องนี้ใหม่ หากมีความพร้อมในด้านทุนทรัพย์ สถานที่ และวิทยากรของอินเดียและไทย คณะกรรมการได้แรกความคิดเห็นในบทบาทของศูนย์อินเดียศึกษาที่สื่อกลางในการให้ข้อมูล ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมของอินเดียต่อสถาบันต่างๆ ในประเทศ และอินเดีย

   
 

ศูนย์อินเดียศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการโดยเสนองานวิจัยภายใต้ MOU ระหว่างคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งอินเดีย (ICSSR) ณ ศูนย์อินเดียศึกษา โดยนักวิจัยอินเดีย Assoc.Porof. Dr.Sanolhya Rani , Tata Institutes of Social Sciences , Mumbai ในหัวข้อ “Status of Young Women and Sexual and Reproductive Health : A Comparative Study of India and Thailand” มีคณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา นักศึกษา และ คณาจารย์ร่วมฟัง และเสวนาด้วยความสนใจ

   
1 มีนาคม 2555 

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ศูนย์อินเดียศึกษาได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์ (ICSSR) ของอินเดีย ให้เป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือการทำวิจัยของนักวิจัยจากอินเดีย ซึ่งเดินทางมาทำวิจัยในประเทศไทยตาม MOU ของสองสถาบัน โดยมีศูนย์อินเดียเป็นแกนประสานงานต่างๆ   คณาจารย์นักวิจัย 4 ท่าน ได้จัดทำวิจัย และเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย คณาจารย์ 4 ท่านคือ

 
1.

Assoc. Prof. Dr. P.M. Sandhya Rani, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

2.

Asso. Prof. Dr. Gajendra Singh, School of Management, Doon University

3.
Asst. Prof. Dr. Sinku Kumar Singh, S.R.T.T.M  University
4.

Asst. Prof. Dr. Soumya Vinayan, Council of Social Development, Southern Regional Centre,
Rendranagar

   
21 มีนาคม 2555 
นายวัฒนชัย  นิรันดร์  ผู้แทนกงศุลใหญ่แห่งนครมุมไบ (Mumbai , India)  ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดการต้องรับสื่อมวลชนนครมุมไบ (Mumbai Media) ซึ่งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบ สังสรรค์กับ นักวิชาการคณะวรสารศาสตร์ และคณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ซึ่งศูนย์อินเดียศึกษาได้ติดต่อประสานงาน และเป็นผู้ร่วมเป็นผู้รับรองคณะสื่อมวลชนจากมุมไบพร้อม กองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
29 มีนาคม 2555 

นายสถิตย์  กุมาร ที่ปรึกษาของศูนย์อินเดียศึกษาได้รับเชิญจาก Universal Federation For  Peaace , Mindanao , Philippines, ไปร่วมประชุม สัมมนาเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมความสุขสงบของมวลชนโลก ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสันติภาพโลกอย่างถาวร

   
18 เมษายน 2555   

คณะสื่อมวลชนมุมไบ ประเทศอินเดีย มีความประสงค์เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ไทย บทบาทของสื่อมวลชนในประเทศไทยจากมุมมองทางวิชาการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา คณะวรสารศาสตร์และสื่อมวลชน และศูนย์อินเดียศึกษา ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.

   
 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์พร้อมคณาจารย์ และกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนมุมไบ และท่านกงศุลใหญ่นครมุมไบ ภายใต้การประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ รายนามผู้มาเยือน คือ

 
1.
Mr. Avinash Kamath – Join News Editor (น.ส.พ. Tines of India)
2.
Ms.Shobha Kiransurin – Deputy News Editor (น.ส.พ. DNA)
3.
Ms.Mayura Janwalkar – Special Correspondence ( น.ส.พ. Indian Express)
4.
Mr.Vinod Kumar Menon – City Editor  ( น.ส.พ. Mid-Day)
5.
นายทอมวิทย์  ชาญสรรค์  -  กงศุลใหญ่ นครมุมไบ  อินเดีย
6.
นายวัฒนชัย  นิรันดร -  กงศุล  นครมุมไบ
 

คณะผู้แทนสื่อมวลชนจากอินเดีย ได้รับการต้องรับอย่างอบอุ่น และมีความประทับใจในการมาเยือน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก

   
14 พฤษภาคม 2555 

ศูนย์อินเดียศึกษา ได้จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ “อินเดียศึกษา” Intensive Course on India Studies ณ ห้องศูนย์อินเดียศึกษา บรรยายโดย อาจารย์อรุณ  เฉตตีย์  เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา โดยได้เน้นเสริมความรู้อันหลากหลายของอินเดีย เช่น อินเดียยุคพระเวท การเมืองการปกครอง มหากาพย์ภารตะ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งมหัศจรรย์ของอินเดีย เช่น แม่น้ำคงคา ขุนเขาหิมาลัย ศาสนาต่างๆ ทัชมาหัล และความรู้รอบตัว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างมากมาย มีทั้งข้าราชการ อาจารย์จากโรงเรียนอุดมศึกษาต่างๆ นักวิเคราะห์ นักเขียน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในการบรรยายครั้งนี้ รศ.ดร.นงลักษณ์  เทพสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา ได้แจกเอกสารมากมาย และเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้ร่วมเข้าฟังบรรยาย โดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายต่างมีความประทับใจและชื่นชมในการได้รับความรู้ในครั้งนี้

   
 
26  มิถุนายน 2555 

ศูนย์อินเดียศึกษา ประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือในเรื่อง การพัฒนาและขยายงานของศูนย์อินเดียศึกษา ในโอกาสนี้ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมของศูนย์อินเดียเป็นอย่างมาก ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์อินเดียจัดทำโครงการขยายงาน โดยมอบหมายให้นายแพทย์มโน เลาหวนิช เป็นหัวหน้างานบริการข้อมูลอินเดีย ของศูนย์อินเดียศึกษา การขยายขอบเขตการบริการงานด้านการศึกษาสังคม สื่อมวลชน การประกอบธุรกิจระหว่างอินเดีย และประเทศไทย วัฒนธรรมบันเทิง ฯลฯ

   
13  กรกฎาคม 2555  

ศูนย์อินเดียศึกษา มหาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรม จังหวัดอยุธยา  สำนักงานบริหารจังหวัดอยุธยา  หอการค้าอินเดีย-ไทย  อาศรมวัฒนธรรมไทยภารตะ และสถาบันวิจัยอโยธยา (ประเทศอินเดีย) ได้จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม “อโยธยาของอินเดีย และอยุธยาในประเทศไทย”  ณ หอการค้าอินเดียไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 และ ณ พระนครศรีอยุธยา วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 พร้อมแสดง นาฏศิลปอินเดีย “Ram Leela” โดยมีนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจร่วมสัมมนา และชมนาฏศิลปวัฒนธรรมอันตระกาลตา

   
   
18  กรกฎาคม 2555

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอินเดียเพื่อเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในการสัมมนา เรื่อง เศรษฐกิจสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดีย โดยอาจารย์อรุณ
 เฉตตีย์  ได้ช่วยติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากรให้จากกระทรรวงการต่างปะเทศ  และ องค์กรอินเดียโดยเรียบร้อย

   
24  กรกฎาคม 2555 

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนได้ติดต่อศูนย์อินเดียศึกษาเพื่อขอความร่วมมือในด้านข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานาธิบดีอินเดียคนใหม่ SHRI PRANAB MUKERJEE  ในด้านประวัติความเป็นมา และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์อรุณ เฉตตีย์  เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้อำนวยความสะดวกให้แก่สื่อ ในด้านการจัดหาข้อมูลต่างๆ

   
3 กันยายน 2555  
คณะนักเรียนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอสัมภาษณ์อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษาเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่อง วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม การประกอบธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ของชาวอินเดีย อาจารย์อรุณได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอย่างอบอุ่นและได้อธิบายให้ความรู้ต่างๆ อย่างละเอียดต่อนักศึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี นักศึกษาต่างมีความพอใจและประทับใจมาก
   
7 กันยายน 2555 

นางสาวพรพิมล  วิมุกตะลพ ผู้แทนของศูนย์อินเดียศึกษาได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์อาเซียนศึกษา (Centre for ASEAN Studies) ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหารชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในการประชุมหน่วยงานต่างๆของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนี้ได้ให้ความรู้อย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

   
9 กันยายน 2555 

Prof. Dr. G.V.E. Naidu, Chairperson, Centre for South East Asian, School of International Relations J.N.U , India พร้อมด้วยอาจารย์วิริยา สว่างโชติ มหาวิทยาลัยมหิดลม อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , นครศรีธรรมราช และพระมหาวิฑฒิพงศ์ วุฑฒิวังโส นักศึกษาปริญญาเอก J.N.U ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา ซึ่ง รศ.ดร.นงลักษณ์  เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา และอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คณาจารย์ผู้มาเยือนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอินเดียศึกษาในแง่มุนต่างๆ และเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
20 กันยายน 2555

ศูนย์อินเดียศึกษา ได้มอบหมายให้อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ไปร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ในหัวข้อ “Seamless Integration into the Third Decade – Building on two Decades of ASEAN – India Partnership โดยมีนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ร่วมอภิปรายให้ความรู้อย่างกว้างขวาง

   
24 กันยายน 2555 

บริษัทฟรีแมน ทราเวล ได้ส่งผู้แทนมาติดต่อขอความร่วมมือจากศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลต่างๆ และแผนที่ประเทศอินเดียเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน เช่น พุทธคยา สารนา กุสินารา  ลุมพินี  สาวัตถี  คิชฌกูฎ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงหาบุญในอินเดีย  อาจารย์อรุณ       เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ช่วยเหลือค้นคว้าข้อมูลและจัดทำแผนที่อย่างถูกต้อง คุณกนก           อัศวรานันต์  ผู้แทนของบริษัทฟรีแมน ทราเวล รู้สึกประทับใจและมีความยินดีที่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง