THAI/ENG
คณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ถาวร ฯพณฯ เอ.เอ็น. ราม H.E.Mr.A.N.Ram
(Former Ambassador of India to Thailand)
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตราชทูตอินเเดียประจำประจำประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นรนิติ  เศรษฐบุตร
ผู้บริหารปัจจุบัน  
ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เทพสวัสดิ์ 
     เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา นาย อรุณ  เฉตตีย์ 
     ธุรการศูนย์อินเดียศึกษา
นางสาวพรพิมล  วิมุกตะลพ
คณะกรรมการ
1.
อธิการบดี  (ศาสตราจารย์  ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์) ประธานกรรมการ
2.
พระอธิการอารยะ อารยวังโส   ที่ปรึกษา
3.
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ที่ปรึกษา
4
ดร.สุชาติ จุฑาสมิต ที่ปรึกษา
5
นายสถิตย์ กุมาร ที่ปรึกษา
6
รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ กรรมการและผู้อำนวยการ
7.
ศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ กรรมการ
8.
Mr. Shivnathrai Bajaj     กรรมการ
9.
Mr. Davinder Saluja   กรรมการ
10.
Mr. Hassa Ram Tanwani กรรมการ
11.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กวี ทังสุบุตร กรรมการ
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ กรรมการ
13.
รองศาสตราจารย์  ดร.โครีน                   เฟื่องเกษม กรรมการ
14.
รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ กรรมการ
15.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา     กรรมการ
16.
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ กรรมการ
17.
นายแพทย์ ดร.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช กรรมการ
18.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี กรรมการ
19.
นายอรุณ เฉตตีย์   กรรมการและเลขานุการ
         ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อินเดียศึกษามีวาระ 1 ปี นับตั้งแต่วันออกคำสั่งแต่งตั้ง และมีหน้าที่ดังนี้
  1. จัดการเรียนการสอนลักษณะวิชาด้านอินเดียศึกษา
  2. จัดกิจกรรมวิชาการในลักษณะเป็นโครงการเลี้ยงตัวเอง เช่น การอบรม, การสัมมนา หรือการจัดทัศนะศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอินเดียศึกษา
  3. จัดกิจกรรมวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ปาฐกถา สัมมนา นิทรรศการ
  4. ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
   ในประเทสอินเดีย
  5. ผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปของวารสารวิชาการ จุลสาร เอกสาร ผลงานวิจัย และตำรา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอินเดียศึกษา
  6. สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย และเขียนตำราด้านอินเดียศึกษา โดยให้เงินทุนอุดหนุนและจัดพิมพ์เผยแพร่
  7. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีงามระหว่างชาวไทยและชาวเชื้อสายอินเดีย ในเรื่องที่เกี่ยวกับอินเดียศึกษา
  8. พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับอินเดียศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย