ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (B.A.pass) from Miranda House College,
   Delhi University, India
- ปริญญาโท (M.A.) Delhi School of Social Work,Delhi
   University, India
- ปริญญาเอก (Ph.D.) Department of Social Work, Delhi
   University, India
: THAI/ENG
ผลงานวิชาการ : ตำรา
1. ทฤษฎี และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
2. วิเคราะห์ปัญหาสำคัญในสังคมไทย
3. จิตบำบัดสำหรับนักสังคมสงเคราะห์
4. จิตเวชผู้ใหญ่
5. การรวมพลังชุมชน
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผน 1-9 : แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมและการสังคมสงเคราะห์
วิจัย

1. "พฤติกรทางเพศของผู้ติดยาเสพติโดยใช้เข็มฉีดยา" (ทุนจากกระทรวงสาธารณสุข)
2."โสเภณีเด็ก" (ทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
3."เด็กเร่รอนในสังคมไทย" (ทุนจากไทยคดีศึกษา)
4. "ผู้มีรายได้น้อยกับความพยายามช่วยเหลือตนเอง" (ทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ)
5. "ปัญหาและความต้องการของผู้ตกงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ " (ทุนจากไทยคดีศึกษา)

สถานที่ติดต่อ ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3140-1 โทรสาร.02-613-314