อาจารย์ อรุณ เฉตตีย์
 
ตำแหน่งในอดีต : ข้าราชการอาวุโส ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครรชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย
วิทยากรพิเศษให้การอบรมแก่หน่วยงานของข้าราชการและสถาบันต่าง ๆ
THAI/ENG  
คุณวุฒิการศึกษา
- พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง L.C.C.
  - ใบประกาศเกียรติคุณ งานด้านการฑูตและประชาสัมพันธ์ จากรัฐบาลอินเดีย
  - ประกาศนียบัตร สถาบันการพูดของนักการฑูต
  (Diplomatic Speaking Training Institute)
 
ตำแหน่งในปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร / เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ที่ปรึกษานักวิชาการ ฝ่ายบริการฝึกอบรมในส่วนธรรมนิเทศ
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  - ที่ปรึกษานักวิชาการ / วิทยากร องค์กรต่าง ๆ
  - กรรมการศูนย์วิปัสสนานานาชาติ มาหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  - ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะการพูด
  - ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 
                 อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ ได้ปฏิบัติงานให้ด้านสงคมสงเคราะห์มาเป็นเวลานาน เป็นนักพูดที่ได้รับรางวัลและโล่เกียรติยศหลายครั้ง เป็นนักเขียน สารคดีด้าน วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไป และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
                เกียรติยศล่าสุดที่ได้รับคือ เข็มเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรของสภา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในด้านผลงานดีเด่น
บำเพ็ญประเโยชน์ ต่อประเทศชาติ และรางวัล ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น บำเพ็ญประโยชน์ ต่อสถาบันและสังคม จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 
งานด้านการเขียน
เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวของประเทศต่าง เช่น
     1. จีน - แดนมังกร (23 เรื่อง)
     2. ท่องไปในโลกกว้าง (14 เรื่อง)
     3. ท่องเที่ยวไทย (12 เรื่อง)
     4. อินเเดีย - แผ่นดินถินมหัศจรรย์ (14 เรื่อง)
รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น จากสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2512 (1969)
  2. รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ จากสถาบันการพูดแบบการฑูต พ.ศ. 2517 (1974)
  3. รางวัลเข็มทองคำ การแสดงปาฐกถาดีเด่น เรื่อง " พุทธศาสนากับทฤษฎีโดมิโน" ในวัดนิมมานรดี กทม. พ.ศ. 2518(1975)
  4. รางวัลโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นและมีความสามารถด้านการฝึกอบรมวิชาการ ให้แก่สังคม โดยสถาบันสงเสริมการพูด
  5. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ การบำเพ็ญประโยชน์จากสมาคมนักเรียนเก่าอิเนดีย ปี พ.ศ. 2536 (1993)
  6. รงวัลเข็มทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นบำเพ็ญประโยชน์จากสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานรางวัลโดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2538
  7. รางวัล ชมเชย ประกาศเกียรติคณ ผลงานดีเด่น บำเพ็ญประโยชน์ ต่อสถาบัน และสังคม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(1 ตุลาคม 2547)