ผลการดำเนินงานของศูนย์อินเดียศึกษา

 
                ศูนย์อินเดียศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ ฯพณฯ นายเอ. เอ็น. ราม   เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในขณะนั้นร่วมกับ รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย ฯพณฯ  พี.วี. นรสิงห์  ราว  นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียได้ให้เกียรติมาทำการเปิดที่ทำการศูนย์อินเดียศึกษา อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๓๖  นักธุรกิจเชื้อสายอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยเห็นความสำคัญ ในการก่อตั้งศูนย์อินเดียศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อจัดตั้งกองทุนศูนย์อินเดียศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และพัฒนางานด้านอินเดียศึกษา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจ อันดีระหว่างชนของทั้งสองประเทศ
 

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและจัดอบรมในเรื่องต่างๆ ของอินเดีย เช่น วัฒนธรรมอินเดีย ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
ปรัชญาและวรรณคดี
             2. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และงานวิจัยพร้อมทั้งเสนอผลงานต่อประชาชนด้วยการแสดงปาฐกถาอภิปรายสัมมนา และประชุมปรึกษา
หารือร่วมกันระหว่างนักวิชาการไทยและอินเดีย
             3. ผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบวารสารวิชาการ เอกสาร ผลงาน วิจัย จุลสาร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอินเดียศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างอินเดียและไทย
 

องค์การ

                ศูนย์อินเดียศึกษาที่ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานอยู่บนชั้น 2 ของอาคารหอสมุดเก่า หรืออาคารเอนกประสงค์  3 ชั้น 2
ในปัจจุบันศูนย์อินเดียศึกษา มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารงานด้วยความร่วมมือของเลขานุการและมีนโยบายกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์

 
งบประมาณการใช้จ่าย

ศูนย์อินเดียศึกษาใช้งบประมาณจากดอกเบี้ยเงินของกองทุนของศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์อินเดียศึกษา   อาคารเอนกประสงค์ 3  ชั้น 3   (อาคารหอสมุดเก่า)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์   กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์    02-613-3140-1   
โทรสาร     02-613-3140  Mob. Director  081- 286-3159

               

กิจกรรมศูนย์อินเดียศึกษา

 
  1. ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผู้มีความปรารถนาที่จะทราบถึงระบบการศึกษาของอินเดีย
  2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของอินเดีย , ในด้านวิชาการต่างๆ
  3. ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยกับประเทศอินเดีย (เท่าที่มี) แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  4. จัดบรรยายวิชาการ “อินเดียศึกษา” India Studies) ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทุกปี
  5. ให้คำแนะนำเรื่องการขอทุนรัฐบาลอินเดีย และช่วยประสานงานให้ในเรื่องการศึกษากับสถานทูตอินเดีย
  6. จัดปฐมนิเทศ “การขอทุนรัฐบาลอินเดีย” ประจำปีการศึกษาทุกปี
  7. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปีในวันมหาตมาคานธีรำลึก
  8. ติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรณีต่างๆ ที่เห็นสมควร
  9. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น รัฐประชาชนจีน , เกาหลี , อังกฤษ , ญี่ปุ่น , บังคลเทศ , อิหร่าน , พม่า ฯลฯ
ผู้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษาอยู่เป็นประจำ
  10. ศูนย์จัดประชุม “International Conference” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย อินเดีย ด้านต่างๆ
  11. ให้ความร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ , สถานทูตไทยในนครเดลี , กระทรวงมหาดไทย , สภาวิจัยแห่งชาติ , และหน่วยงานต่างๆ
อยู่ตลอดเวลา
  12. ติดต่อประสานงานกับ Foreign Scholars และ Thai Scholarsในด้านจัดประชุมต่างๆ
  13. ติดต่อประสานงานและร่วมงานกับสมาคมและองค์กรต่างๆ ของชาวอินเดียในประเทศไทยในด้านวัฒนธรรม
และการจัดกิจกรรมต่างๆ

การประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ

           ศูนย์อินเดียศึกษา จัดประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ ทุก  6 เดือน เพื่อวางแผน / รายงาน/ สรุป /ผลการดำเนินงาน ของศูนย์อินเดียศึกษา
เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

           ศูนย์อินเดียศึกษา ให้บริการทางวิชาการด้านอินเดียศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก โดย รศ.ดร. นงลักษณ์  เทพสวัสดิ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา  และอาจารย์ อรุณ  เฉตตีย์  เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา

 

งานที่เผยแพร่ความรู้และข้อมูล

           1. จัดพิมพ์วารสาร และจุลสารอินเดียศึกษา  เมื่อมีงบประมาณ
           2. จัดกิจกรรมรายเดือนอย่างต่อเนื่อง
 

แผนงานที่จะดำเนินการในอนาคต

           1. สร้างฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับอินเดียศึกษา เพื่อความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนวิชาอินเดียศึกษาในอนาคต
           2. จัดสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
           3. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการให้เป็นระบบเพื่อพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์ข้อมูล
           4. เพื่มพูนประสิทธิภาพและสร้างวิทยากรทางด้านอินเดียศึกษา
           5. ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเดียศึกษา